Tietosuojaseloste 24.5.2018

Aholafarmin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jukka Ahola (1207166-6) / Aholafarm (markkinointinimi)

Yhteystiedot: Kitulantie 152 49570 Kannusjärvi Asiakkaiden käyntiosoite: Kirkkovuorentie 291, 49570 Kannusjärvi Jukka Ahola: Puh. 0500885448 Tuula Ahola: Puh. 0500466971

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa / tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tuula Ahola Kitulantie 152 49470 Kannusjärvi 0500466971 tuula.ahola@aholafarm.fi

2. Rekisteröidyt

Aholan maatilan 1207166-6 (matkailussa markkinointinimenä Aholafarm) asiakkaiden, mahdollisten potentiaalisten asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden yhteystiedot ja laskutustiedot.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus sekä tietolähteet

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja yhteistyökumppanuuden perusteella
 • Nämä yhteystiedot ovat tulleet asiakakan tai yhteistyökumppanin itse antaen, jotta asiakkuutta, yhteistyötä ja sopimuksia voidaan ylläpitää ja työstää (tarjoukset, tilausvahvistukset, sopimukset, laskutukset)
 • Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan Aholafarmin julkisten internetsivujen kautta saapuneista yhteydenottolomakkeista tai tuotteiden tilauksista. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada myös muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa.
 • Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • yhteistyökumppanuuden hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • laskutukset

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta tällöin emme mahdollisesti pysty tarjoamaan sinulle palveluamme.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme löytyy seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite Tietosuojaseloste 24.5.2018

Asiakastiedot

 • tiedot tarjotuista / ostetuista tuotteista / palveluista (tarjoukset, sopimukset ja tilausvahvistukset)
 • sosiaaliturvatunnuksia emme kerää mihinkään tietoihimme

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi mitä viranomainen lakiin tai asetukseen perustuen meiltä edellyttää. Tästä esimerkkinä toritapahtumat (Aholafarmin Maaseututori), joissa elintarvikkeita myyvät henkilöt tulee ilmoittaa etukäteen terveydensuojelulain valvonnasta vastaavalle viranomaiselle.

Sivustolla tapahtuvat maksut tapahtuvat kotimaisessa varmennetussa ja turvallisessa Checkout Finland Oy: maksujärjestelmässä, josta meille ei välity tallennettavaksi mitään muuta tietoa kuin maksajan nimi, summa ja viitenumero.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Tuula Tuula Ahola Kitulantie 152 49570 Kannusjärvi tuula.ahola@aholafarm.fi Puh. 0500466971

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Tietosuojaseloste 24.5.2018

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Emme ylläpidä mitään julkisia tietolähteitä, vaan kaikki kerätty tieto on käytössä ainoastaan asiakkaan (tai yhteistyökumppanin) ja meidän välistä yhteyden pitämistä ja asioiden hoitamista varten. Emme välitä mitään tietoja millekään kolmannelle taholle, paitsi mitä viranomainen lakiin tai asetukseen perustuen edellyttää Tästä esimerkkinä toritapahtumat (Aholafarmin Maaseututori), joissa elintarvikkeita myyvät henkilöt tulee ilmoittaa etukäteen terveydensuojelulain valvonnasta vastaavalle viranomaiselle.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä
 • yhteistyökumppanilta yhteistyösopimuksen syntyessä
 • asiakkaan ottaessa yhteyttä ja pyytäessä tarjousta kotisivujemme kautta
 • asiakkaan ottaessa yhteyttä oma-aloitteisesti sähköpostilla / soittamalla

Asiakastiedot säilytetään työkäytössä olevalla pöytätietokoneella, jonka profiiliin sisään pääsy on suojattu salasanalla. Kone on suojattu palomuurein ja virusturvatarkistuksin sekä myös ohjelmalla, joka suojelee erilaisilta vakoiluohjelmilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Aholafarmin ulkopuolelle.

Asiakasrekisteriin liittyvän varausjärjestelmän tietoja voi päivittää myös Aholafarmin sopimuskumppani omien asiakkaidensa osalta. Tällöin Aholafarm vastaa sopimuskumppanin toiminnasta ja tietoturvasta kuten omastaan.

Varausjärjestelmänä käytämme omaa verkkokauppaamme, jonka perustana on WooCommerce ja analyyseissä käytössä on  Google Analytics.

8. Käsittelyn kesto ja säilytys

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekistereissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti Tuula Ahola.

Henkilötietojen käyttöä ei ole ulkoistettu kenellekään eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin jostain syystä tehtäisiin (esim. asiakkaan omasta toiveesta), niin takaisimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsiteltäisiin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tietosuojaseloste 24.5.2018

10. TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Tämän johdosta henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.